Rent på jobbet. Och rent samvete.

Miljöpolicy

Cleanday AB arbetar för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi kan tillhandahålla ett miljöriktigt lokalvårdsarbete genom att:

  • Aktivt arbeta för miljöanpassning genom större avfallsmedvetande bland personalen.
  • Minska förbrukningen av kemikalier och endast använda miljögodkända medel.
  • Minska utsläppen i samband med företagets verksamhet.
  • Maximera återvinningen/återanvändningen av inom verksamheten använda material.
  • Vid inköp av nya material och redskap till verksamheten ge högsta prioritet till miljöaspekten, så länge det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

De miljöförbättrande åtgärderna ser vi som långsiktiga investeringar och vårt engagemang för att bevara naturresurserna och minimera restprodukterna är ett pågående arbete.

Kvalitet

Kvalitetssäkring är en självklarhet för oss. Vi följer upp besöken hos våra kunder och kontakter kontinuerligt för att se hur vi kan utveckla och förbättra våra tjänster. Cleandays kundrelationer bygger på förtroende och personligt ansvar, därför är det viktigt att du som kund känner att vi som uppdragstagare lyssnar på dig. Det ger trygghet och skapar en grund för att utveckla och förbättra samarbetet.

Personalpolicy

Vi vet att både vi och våra kunder tjänar på att vi har kompetenta och engagerade medarbetare, därför erbjuder vi vår personal fortlöpande utbildning och goda anställningsvillkor.

Säkerhetspolicy

Att du känner dig trygg med oss är grundläggande för ett bra samarbete. Därför har vi tagit fram ett antal rutiner kring trygghet och säkerhet.

Cleanday AB är ansvarsförsäkrade.

Våra anställda har alltid ID-kort och arbetar i företagskläder. Dessutom kräver vi vid anställning att de
undertecknar ett sekretessavtal samt att de visar upp utdrag ur belastningsregistret.

Arbetsmiljöpolicy

För att ha ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador har vi tagit fram en arbetsmiljöpolicy. I den ingår att vi gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomför och följer upp beslutade åtgärder. Vi uppmanar också våra anställda att ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.